Lập trình C – Bài 3: Sử dụng lệnh printf hiển thị câu chào ra màn hình

Hello các bạn! Lại là Xuân Quỳnh đây. Trong bài trước bạn đã biết cách sử dụng cmd để build … Continue reading Lập trình C – Bài 3: Sử dụng lệnh printf hiển thị câu chào ra màn hình