bazel

Trong bài trước chúng ta đã build thành công ra file .ipa từ các file source bằng bazel.

Ở bài này chúng ta sẽ generate các file đó thành 1 project xcode để debug được.

Đầu tiên bạn tải code tulsi về bằng cách gõ lệnh trên terminal:

https://github.com/bazelbuild/tulsi

Vào thư mục tulsi bằng lệnh:

cd tulsi

Cấp quyền chạy cho file build_and_run.sh:

chmod +x build_and_run.sh

Kiểm tra xcode build version bằng cách chọn Xcode -> preference:

Ở máy tôi là 12.5.1. Vào sửa file build_and_run.sh:

Tùy vào máy bạn mà sửa cho phù hợp.

Gõ tiếp lệnh sau để generate tulsi:

./build_and_run.sh

Đợi 1 lúc tulsi mở lên như hình:

Nếu có lỗi không tìm thấy bazel vui lòng cài nó ở bài 1.

Chọn vào Create new project…

Đặt tên project: DemoUrlRequest(hoặc tên tùy ý do bạn)

Chọn tiếp vào dòng Choose the WORKSPACE file for this project và chọn như sau:

Nhấn next. Sau đó chọn vào nút +:

Chọn tiếp file BUILD như hình:

Chọn phiên bản bazel để build. Bấm Command + shift + . để hiển thị file ẩn của hệ thống. Chọn tiếp bazel như hình:

Ở tab Config bấm nút + và lưu như hình:

Sau đó sẽ hiển thị và chọn như sau:

chọn next:

Chọn tiếp như hình và bấm Save:

Lưu với tên XcodeTusiDemo(hoặc tùy ý). Bấm tiếp generate:

Sau đó tulsi mở Xcode như hình và build:

Bấm vào Get URL contents như hình là bạn đã tạo thành công.

User Avatar

Code Toàn Bug

Code nhiều bug nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *